Algemene verkoopsvoorwaarden

IN DE PLOOI (0843.203.875)

 1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens
  andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle opdrachten bijgevolg afgesloten
  onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.
 2. De bestellingen zijn vast en definitief en kunnen niet het voorwerp uitmaken van een herroepingsrecht
  (cf. artkel VI.73.3° van het Wetboek van economisch recht).
 3. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn louter indicatief en geven bij vertraging geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te, neto contant en zonder kortng. De aanvaarding van
  de facturen geldt van rechtswege en volgens artkel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige
  akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen
  contant betaalbaar.
 5. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht
  dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder
  ingebrekestelling een verwijlrente van 8 % per jaar op.
 6. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen
  facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en
  gegrond protest is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van
  artkel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en vastgesteld op 10 % van het
  onbetaalde bedrag met een minimum van 40 €, onverminderd de verwijlrente en de eventuele
  gerechtskosten.
 7. Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor verdere
  leveringen onmiddellijk stop te zetten, tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit
  voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Bij afwijking van artkel 1583 van het Burgerlijk
  Wetboek wordt in alle omstandigheden de eigendom van de gekochte goederen slechts aan de koper
  overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 8. Indien de klant de maten doorgeef voor de confectie, neemt de klant de volle verantwoordelijkheid over
  de afmetingen van het geconfectioneerde product, dat overeenstemt met de opgegeven maten.
 9. Persoonlijke gegevens
  Alle persoonlijke gegevens die de klant verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden
  uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en de opdrachtgever. Zij
  worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant.
  De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te
  vermijden dat derden zonder toelatng toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die werden medegedeeld.
  De klant heef altjd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die de
  opdrachtgever in zijn bezit heef en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit
  mogelijk is met het oog op de naleving van de wetelijke verplichtngen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties. Voor alle inlichtngen over dit onderwerp kan de klant zijn vragen sturen naar de maatschappelijke zetel.
 10. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de
  rechtbanken van Antwerpen. Enkel Belgisch recht is van toepassing.
 11. De eventuele nietigheid van 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de
  nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

.

i

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven